về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 361/KH-UBND tỉnh