Về việc chủ động ứng phó tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh