Tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019