V/v tiếp xúc, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí phản ánh