Triển khai thu thập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo, học kỳ I năm học 2018 – 2019