Quy chế thi tốt nghiệp THPT được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo