Công văn đôn đốc, chấn chỉnh công tác xây dựng cảnh quan, đảm bảo sân chơi, sân tập, đảm bảo an toàn trường học