TKB áp dụng từ ngày 04/03/2019

Link tải về: KY2_AD04032019.xls

TrườngTHPT Hà Huy Tập  Thời khóa biểu lớp                          
Học kỳ2                             
        Buổi sáng                          
        Áp dụng từ ngày 04/03/2019                          
                                      
NgàyTiết12A112A212A312A412A512A612A712A812A912A1012A1112A12                        
Thứ 21CHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO CO                        
2Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
GDCD
 Phan Anh Tú
Tin học
 Bùi Thị Hà
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Sinh học
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
                        
3Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Toán
 Lê Ngọc Quang
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Vật lý
 Phạm Thị Hoài Dương
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
KTCN
 Hoàng Đình Thành
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
                        
4Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Toán
 Lê Ngọc Quang
KTCN
 Phạm Thị Hoài Dương
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Vật lý
 Lê Thị Thùy Dung
KTCN
 Lê Anh Quỳnh
Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
                        
5                                    
Thứ 31Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Tin học
 Bùi Thị Hà
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Vật lý
 Phạm Thị Hoài Dương
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Toán
 Lê Ngọc Quang
                        
2Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Toán
 Lê Ngọc Quang
                        
3Tin học
 Bùi Thị Hà
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Thể Dục
 Trần Đình Tây
KTCN
 Nguyễn Trung Tài
Sinh học
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
                        
4Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Tin học
 Bùi Thị Hà
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
                        
5Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
KTCN
 Lê Anh Quỳnh
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
                        
Thứ 41Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Vật lý
 Phạm Thị Hoài Dương
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
GDCD
 Phan Anh Tú
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
                        
2Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Vật lý
 Phạm Thị Hoài Dương
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
                        
3Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Toán
 Lê Ngọc Quang
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
                        
4Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Toán
 Lê Ngọc Quang
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
KTCN
 Hoàng Đình Thành
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
                        
5Toán
 Nguyễn Vũ Thành
GDCD
 Phan Anh Tú
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
KTCN
 Phạm Thị Hoài Dương
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Toán
 Lê Ngọc Quang
                        
Thứ 51KTCN
 Hoàng Đình Thành
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Vật lý
 Phạm Thị Hoài Dương
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
                        
2Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
                        
3GDCD
 Bùi Thị Thắm
Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Vật lý
 Phan Văn Hà
                        
4Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Tin học
 Bùi Thị Hà
Vật lý
 Phạm Thị Hoài Dương
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
                        
5                                    
Thứ 61Tin học
 Bùi Thị Hà
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Toán
 Lê Ngọc Quang
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
                        
2Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Tin học
 Bùi Thị Hà
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Toán
 Lê Ngọc Quang
                        
3Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
Văn học
 Lê Thị thu  Hiền
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Toán
 Lê Ngọc Quang
Hóa học
 Nguyễn Duy Phước
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
GDCD
 Phan Anh Tú
                        
4Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Sinh học
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
GDCD
 Phan Anh Tú
Văn học
 Hoàng Thị Ngọ
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
                        
5Văn học
 Nguyễn Văn Dương
Ngoại ngữ
 Đặng Hồng Quân
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
GDCD
 Phan Anh Tú
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
KTCN
 Nguyễn Trung Tài
Toán
 Nguyễn Thị Dung
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Văn học
 Hoàng Thị Hạnh
Sinh học
 Nguyễn Thị Thanh Hải
                        
Thứ 71Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
                        
2Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
KTCN
 Hoàng Đình Thành
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Sinh học
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
KTCN
 Phan Văn Hà
                        
3Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
KTCN
 Lê Thị Thùy Dung
Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
Toán
 Lê Ngọc Quang
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Kỳ
Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
GDCD
 Phan Anh Tú
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
                        
4Toán
 Nguyễn Vũ Thành
Tin học
 Bùi Thị Hà
Ngoại ngữ
 Trần Thị Hiền
Sinh học
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Toán
 Lê Ngọc Quang
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Toán
 Nguyễn Cao Thiện
Vật lý
 Lê Thị Thùy Dung
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Vật lý
 Hoàng Đình Thành
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Vật lý
 Phan Văn Hà
                        
5Sinh hoạt
 Hoàng Đình Thành
Sinh hoạt
 Nguyễn Vũ Thành
Sinh hoạt
 Nguyễn Thị Vinh
Sinh hoạt
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Sinh hoạt
 Lê Ngọc Quang
Sinh hoạt
 Trần Thị Hiền
Sinh hoạt
 Nguyễn Cao Thiện
Sinh hoạt
 Nguyễn Hữu Kỳ
Sinh hoạt
 Nguyễn Đức Lợi
Sinh hoạt
 Trần Thị Thu Hà
Sinh hoạt
 Đinh thị Lan Anh
Sinh hoạt
 Phan Anh Tú
                        
                                      
                                      
NgàyTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A1010A1110A12                        
Thứ 21CHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO CO                        
2Hóa học
 Phan Thị Chung
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Tin học
 Võ Thị Anh
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Sinh học
 Lê Thị Lan Hương
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
                        
3Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Quý
Sinh học
 Lê Thị Lan Hương
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Toán
 Hoàng Văn Điện
Hóa học
 Đặng Thị Linh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
                        
4Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Sinh học
 Hoàng Thị Quý
Tin học
 Phan Công ThànhTI
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Tin học
 Võ Thị Anh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Toán
 Hoàng Văn Điện
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
                        
5                                    
Thứ 31Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Hóa học
 Phan Thị Chung
Toán
 Phan Văn Đồng
Toán
 Hoàng Văn Điện
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Kĩ thuật
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Tin học
 Võ Thị Anh
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
                        
2Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Toán
 Phan Văn Đồng
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Sinh học
 Nguyễn Văn Lương
Toán
 Hoàng Văn Điện
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Kĩ thuật
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
                        
3Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Tin học
 Phan Công ThànhTI
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Tin học
 Võ Thị Anh
Thể Dục
 Trần Hậu Hùng
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Văn học
 Võ Thị Hải
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
                        
4Sinh học
 Nguyễn Văn Lương
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Toán
 Hoàng Văn Điện
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Văn học
 Võ Thị Hải
Toán
 Phan Văn Đồng
                        
5Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Toán
 Hoàng Văn Điện
Văn học
 Võ Thị Hải
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Tin học
 Bùi Thị Hà
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Tin học
 Võ Thị Anh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Toán
 Phan Văn Đồng
                        
Thứ 41Tin học
 Phan Công ThànhTI
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Thể Dục
 Trần Hậu Hùng
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Văn học
 Võ Thị Hải
Văn học
 Phạm Thị Phương
                        
2Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Thể Dục
 Nguyễn Thiện Hà
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Tin học
 Võ Thị Anh
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Kĩ thuật
 Lê Thị Lan Hương
Văn học
 Phạm Thị Phương
                        
3Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Kĩ thuật
 Lê Thị Lan Hương
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Thể Dục
 Hoàng Công Trình
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Văn học
 Võ Thị Hải
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
                        
4Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Tin học
 Phan Công ThànhTI
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Tin học
 Võ Thị Anh
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Văn học
 Võ Thị Hải
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Kĩ thuật
 Lê Thị Lan Hương
                        
5                                    
Thứ 51GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Hóa học
 Phan Thị Chung
Tin học
 Bùi Thị Hà
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Kĩ thuật
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Thể Dục
 Trần Hậu Hùng
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Quý
Toán
 Phan Văn Đồng
Văn học
 Phạm Thị Phương
                        
2Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Toán
 Hoàng Văn Điện
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Sinh học
 Hoàng Thị Quý
Văn học
 Võ Thị Hải
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Toán
 Phan Văn Đồng
Văn học
 Phạm Thị Phương
                        
3Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Toán
 Phan Văn Đồng
Hóa học
 Đặng Thị Linh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Toán
 Hoàng Văn Điện
Sinh học
 Hoàng Thị Quý
Kĩ thuật
 Nguyễn Thị Thanh Hải
Văn học
 Võ Thị Hải
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Thể Dục
 Trần Đình Tây
                        
4Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Văn học
 Võ Thị Hải
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Thể Dục
 Trần Hậu Hùng
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
                        
5                                    
Thứ 61Hóa học
 Phan Thị Chung
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Thể Dục
 Nguyễn Thiện Hà
Thể Dục
 Hoàng Công Trình
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Tin học
 Võ Thị Anh
                        
2Tin học
 Phan Công ThànhTI
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Sinh học
 Hoàng Thị Quý
Tin học
 Võ Thị Anh
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Kĩ thuật
 Lê Thị Lan Hương
                        
3Văn học
 Phan Mỹ Nghĩa
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Tin học
 Bùi Thị Hà
Kĩ thuật
 Lê Thị Lan Hương
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Ngoại ngữ
 Chu Thị Kết
Toán
 Phan Văn Đồng
                        
4Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Quý
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Tin học
 Võ Thị Anh
Toán
 Hoàng Văn Điện
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Sinh học
 Lê Thị Lan Hương
                        
5Toán
 Phan Văn Đồng
Tin học
 Phan Công ThànhTI
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Toán
 Hoàng Văn Điện
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Tin học
 Võ Thị Anh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Sinh học
 Hoàng Thị Quý
Kĩ thuật
 Lê Thị Lan Hương
Ngoại ngữ
 Nguyễn Hữu Hiếu
                        
Thứ 71Ngoại ngữ
 Chu Thị Diệu Tâm
Sinh học
 Hoàng Thị Quý
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Tin học
 Bùi Thị Hà
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
Toán
 Phan Văn Đồng
Vật lý
 Nguyễn Trung Tài
                        
2Thể Dục
 Trần Nam Khánh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Văn học
 Võ Thị Hải
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Hóa học
 Đặng Thị Linh
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Quý
Tin học
 Võ Thị Anh
Lịch sử
 Phan Thị Ánh
                        
3Toán
 Phan Văn Đồng
Toán
 Hoàng Văn Điện
Văn học
 Võ Thị Hải
Thể Dục
 Trần Nam Khánh
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Ngoại ngữ
 Nguyễn Thanh Bình
Tin học
 Võ Thị Anh
Vật lý
 Lê Anh Quỳnh
Địa lí
 Nguyễn Thị Hằng
Thể Dục
 Trần Đình Tây
                        
4Toán
 Phan Văn Đồng
Toán
 Hoàng Văn Điện
Hóa học
 Đặng Thị Linh
GDCD
 Lê Thị Thu Hằng
Lịch sử
 Nguyễn Đức Lợi
Văn học
 Đặng Thị Lan Anh
Toán
 Nguyễn Thị Quỳnh
Văn học
 Hoàng Thị Thanh Nga
Kĩ thuật
 Hoàng Thị Hoá
Thể Dục
 Trần Đình Tây
Văn học
 Võ Thị Hải
Tin học
 Võ Thị Anh
                        
5Sinh hoạt
 Phan Văn Đồng
Sinh hoạt
 Phan Thị Chung
Sinh hoạt
 Bùi Thị Hà
Sinh hoạt
 Hoàng Văn Điện
Sinh hoạt
 Đặng Thị Linh
Sinh hoạt
 Đặng Thị Lan Anh
Sinh hoạt
 Nguyễn Thanh Bình
Sinh hoạt
 Hoàng Thị Thanh Nga
Sinh hoạt
 Hoàng Thị Hoá
Sinh hoạt
 Hoàng Thị Quý
Sinh hoạt
 Lê Thị Thu Hằng
Sinh hoạt
 Phan Thị Ánh
                        
                                      
                                      
NgàyTiết11A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1011A1111A12                        
Thứ 21CHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO CO                        
2Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Toán
 Trương Thị Ngọc
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
KTCN
 Hoàng Thị Dung
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Vật lý
 Lê Thị Thùy Dung
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Toán
 Thầy Nam BP
                        
3Văn học
 Đặng Thị Hoa
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Toán
 Dương Trí Trường
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Vật lý
 Phan Văn Hà
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Toán
 Cô Lê BP
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Vật lý
 Lê Thị Thùy Dung
Toán
 Thầy Nam BP
                        
4Văn học
 Đặng Thị Hoa
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Toán
 Dương Trí Trường
Toán
 Trương Thị Ngọc
KTCN
 Phan Văn Hà
Toán
 Thầy Nam BP
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Hóa học
 Phan Thị Chung
Toán
 Cô Lê BP
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
                        
5                                    
Thứ 31Văn học
 Đặng Thị Hoa
Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Toán
 Dương Trí Trường
Văn học
 Võ Thị Cúc
Toán
 Trương Thị Ngọc
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Vật lý
 Phan Văn Hà
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
KTCN
 Hoàng Thị Dung
                        
2Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Văn học
 Võ Thị Cúc
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Toán
 Dương Trí Trường
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Toán
 Trương Thị Ngọc
Toán
 Thầy Nam BP
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
Hóa học
 Phan Thị Chung
                        
3Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Vật lý
 Phan Văn Hà
Toán
 Thầy Nam BP
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Toán
 Trương Thị Ngọc
Văn học
 Đặng Thị Hoa
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
                        
4Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
KTCN
 Phạm Thị Hoài Dương
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Võ Thị Cúc
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Toán
 Thầy Nam BP
Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
                        
5Tin học
 Trần Kiều Oanh
KTCN
 Nguyễn Viết Anh
Toán
 Dương Trí Trường
Vật lý
 Phan Văn Hà
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
KTCN
 Phạm Thị Hoài Dương
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
                        
Thứ 41Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Văn học
 Võ Thị Cúc
Toán
 Dương Trí Trường
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
KTCN
 Hoàng Thị Dung
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
                        
2KTCN
 Nguyễn Viết Anh
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Văn học
 Võ Thị Cúc
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Toán
 Thầy Nam BP
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Toán
 Cô Lê BP
GDCD
 Phan Anh Tú
                        
3Toán
 Hoàng Văn Báu
KTCN
 Nguyễn Viết Anh
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Toán
 Dương Trí Trường
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Toán
 Cô Lê BP
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Toán
 Thầy Nam BP
                        
4Toán
 Hoàng Văn Báu
Sinh học
 Đậu Thị Nga
KTCN
 Phạm Thị Hoài Dương
Toán
 Dương Trí Trường
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Võ Thị Cúc
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Toán
 Cô Lê BP
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Toán
 Thầy Nam BP
Lịch sử
 Nguyễn Cẩm Tú
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
                        
5                                    
Thứ 51Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
KTCN
 Phan Văn Hà
KTCN
 Hoàng Thị Dung
Văn học
 Võ Thị Cúc
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Toán
 Trương Thị Ngọc
KTCN
 Lê Thị Thùy Dung
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
                        
2GDCD
 Bùi Thị Thắm
Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Võ Thị Cúc
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Toán
 Trương Thị Ngọc
Hóa học
 Phan Thị Chung
Vật lý
 Lê Thị Thùy Dung
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
                        
3Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Vật lý
 Hoàng Thị Dung
Toán
 Dương Trí Trường
Tin học
 Trần Kiều Oanh
KTCN
 Phạm Thị Hoài Dương
Tin học
 Nguyễn Đức Tình
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
KTCN
 Lê Thị Thùy Dung
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
                        
4Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Toán
 Trương Thị Ngọc
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Văn học
 Võ Thị Cúc
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Toán
 Dương Trí Trường
KTCN
 Phan Văn Hà
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Vật lý
 Lê Thị Thùy Dung
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
                        
5                                    
Thứ 61Toán
 Hoàng Văn Báu
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Vật lý
 Phan Văn Hà
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Sinh học
 Đậu Thị Nga
KTCN
 Hoàng Thị Dung
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
                        
2Toán
 Hoàng Văn Báu
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Văn học
 Võ Thị Cúc
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Hóa học
 Phan Thị Chung
Toán
 Cô Lê BP
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Toán
 Thầy Nam BP
                        
3Thể Dục
 Nguyễn Duy Bảo
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Thể Dục
 Hoàng Văn Phi
Văn học
 Võ Thị Cúc
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Hóa học
 Phan Thị Chung
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Toán
 Thầy Nam BP
Toán
 Cô Lê BP
KTCN
 Hoàng Thị Dung
                        
4Địa lí
 Trần Thị Thu Hà
Lịch sử
 Phạm Hoài Thanh
Toán
 Dương Trí Trường
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Toán
 Trương Thị Ngọc
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
KTCN
 Phan Văn Hà
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Toán
 Thầy Nam BP
Toán
 Cô Lê BP
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
                        
5Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Toán
 Dương Trí Trường
Tin học
 Trần Kiều Oanh
Toán
 Trương Thị Ngọc
Văn học
 Võ Thị Cúc
Vật lý
 Phan Văn Hà
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
                        
Thứ 71Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Địa lí
 Nguyễn Anh Thi
Sinh học
 Đậu Thị Nga
KTCN
 Phan Văn Hà
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Hóa học
 Phan Thị Chung
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
KTCN
 Lê Thị Thùy Dung
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
                        
2Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
Hóa học
 Vũ Thị Luyến
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
Địa lí
 Đinh thị Lan Anh
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Sinh học
 Nguyễn Thị Vinh
KTCN
 Lê Thị Thùy Dung
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Hóa học
 Phan Thị Chung
                        
3KTCN
 Nguyễn Viết Anh
Toán
 Trương Thị Ngọc
Hóa học
 Nguyễn Sỹ Hoàn
KTCN
 Phan Văn Hà
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
Hóa học
 Phan Thị Thuận
Văn học
 Đặng Thị Phương Lan
Ngoại ngữ
 Hồ Thị Việt Hoa
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Văn học
 Đặng Thị Hoa
Văn học
 Đặng Thị Nghĩa
Sinh học
 Lê Thị Hạnh
                        
4Văn học
 Đặng Thị Hoa
Toán
 Trương Thị Ngọc
Ngoại ngữ
 Bùi ánh Hồng
GDCD
 Bùi Thị Thắm
Lịch sử
 Nguyễn Huy Khang
Sinh học
 Đậu Thị Nga
Hóa học
 Phan Thị Chung
Vật lý
 Nguyễn Viết Anh
Hóa học
 Phan Thị Thuận
GDCD
 Phan Anh Tú
Ngoại ngữ
 Trần Thị Thuý
Địa lí
 Lê Thị Thu  Hiền
                        
5Sinh hoạt
 Nguyễn Sỹ Hoàn
Sinh hoạt
 Trương Thị Ngọc
Sinh hoạt
 Lê Thị Hạnh
Sinh hoạt
 Vũ Thị Luyến
Sinh hoạt
 Phan Thị Thuận
Sinh hoạt
 Đậu Thị Nga
Sinh hoạt
 Đặng Thị Phương Lan
Sinh hoạt
 Lê Thị Thu  Hiền
Sinh hoạt
 Trần Thị Thuý
Sinh hoạt
 Đặng Thị Hoa
Sinh hoạt
 Bùi Thị Thắm
Sinh hoạt
 Đặng Thị Nghĩa
                        
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 86
Tháng 05 : 4.865
Năm 2022 : 27.984