Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Số:             /KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021 - 2022

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thi chọn học sinh giỏi tỉnh nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

- Tổ chức thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi; đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 1. THÔNG TIN CHUNG
 1. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022
 1. Lịch thi:

- Sáng ngày 11/01/2022 thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học (thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h00 ngày 11/01/2022 để làm thủ tục dự thi, quán triệt Quy chế thi và tiến hành thi).

- Chiều ngày 11/01/2022 thi các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý (thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13h30 ngày 11/01/2022 để làm thủ tục dự thi, quán triệt Quy chế thi và tiến hành thi).

 1. Địa điểm thi: Tổ chức thi tại 02 điểm thi (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc)
 • Điểm thi tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.
 • Điểm thi tại trường THPT Nghèn: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Lộc Hà, huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê, huyện Vũ Quang.
 1. Số lượng thí sinh tại mỗi điểm thi

- Điểm thi tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: 482 thí sinh

+ Buổi sáng: 232 thí sinh

+ Buổi chiều: 250 thí sinh

- Điểm thi tại trường THPT Nghèn: 386 thí sinh

+ Buổi sáng: 160 thí sinh

+ Buổi chiều: 226 thí sinh

Tại các điểm thi: Mỗi phòng thi không bố trí quá 24 thí sinh.

 1. Số lượng giáo viên, công an, y tế, phục vụ làm nhiệm vụ tại mỗi điểm thi: THPT Chuyên Hà Tĩnh 43 người; THPT Nghèn 38 người
 1. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022

a) Môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

b) Thời gian thi: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 18/01/2022

Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h30 ngày 18/01/2022 để làm thủ tục dự thi, quán triệt Quy chế thi và tiến hành thi.

c) Địa điểm thi: Tổ chức thi tại 02 điểm thi (Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh và Trường THPT Hồng Lĩnh, TX Hồng Lĩnh).

- Điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng: Gồm học sinh THCS học trên địa bàn huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Hương Khê, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh.

- Điểm thi tại trường THPT Hồng Lĩnh: Gồm học sinh THCS học trên địa bàn huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ, huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh.

d) Số lượng thí sinh tại mỗi điểm thi:

- Điểm thi THPT Phan Đình Phùng: 587 thí sinh (mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh).

- Điểm thi THPT Hồng Lĩnh: 560 thí sinh (mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh).

e) Số lượng giáo viên, công an, y tế, phục vụ làm nhiệm vụ tại mỗi điểm thi: Điểm thi THPT Hồng Lĩnh  70 người; Điểm thi THPT Phan Đình Phùng  72 người.

 1. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC COI THI

           Tất cả thí sinh tham gia dự thi, giáo viên coi thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi và không thuộc đối tượng phải cách ly y tế.

 1. Trước ngày thi:
 • Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, bảng hướng dẫn phân luồng thí sinh từ cổng trường đến các phòng thi trên trang Web ktkdht.mov.mn
 • Trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi: Các đơn vị tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho thí sinh tham gia dự thi, giáo viên cử làm nhiệm vụ coi thi.
 1. Trước mỗi buổi thi:

- Thí sinh đến phòng thi theo hướng dẫn phân luồng của cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

- Giáo viên đến làm nhiệm vụ tại các điểm thi, xem danh sách niêm yết tại bảng tin ở điểm thi để đến các phòng họp.

 1. Sau mỗi buổi thi: Chủ tịch Hội đồng coi thi căn cứ thực tế quy định thời gian thí sinh của từng phòng thi ra về đảm bảo giãn cách.

Yêu cầu thí sinh không tụ tập trước và sau giờ thi.

 1. Bố trí thí sinh trong các phòng thi, phòng cách ly tạm thời: Mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh. Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 02 phòng cách ly tạm thời.
 2. Bố trí cán bộ coi thi trong các phòng thi: Đảm bảo đúng quy chế, hạn chế tiếp xúc với các thí sinh. Mỗi phòng thi bố trí 02 cán bộ coi thi.
 1. PHƯƠNG ÁN LÀM ĐỀ, CHẤM THI
 1. Làm đề.

Tổ chức làm đề tập trung tại 01 địa điểm; thực hiện cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm đề cho đến khi thi xong môn cuối cùng của Kỳ thi.

2. Làm phách, Chấm thi cho mỗi Kỳ thi.

a) Tổ chức làm phách tại 01 địa điểm;

- Số lượng 06 người.

- Thời gian: 01 ngày.

b) Tổ chức chấm tại 01 địa điểm;

- Số lượng cán bộ giáo viên chấm thi: dự kiến khoảng 70 người; bố trí các phòng chấm, mỗi phòng không quá 24 người.

- Mỗi đợt chấm thi, mỗi giáo viên chỉ chấm 01 ngày.

Cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng làm đề, làm phách, chấm thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 24 tiếng tính đến thời điểm tập trung làm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ.

 1. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ ĐẢM BẢO Y TẾ CHO KỲ THI

1. Hội đồng coi thi, chấm thi, làm đề, làm phách (gọi chung là Hội đồng thi) triển khai thực hiện các yêu cầu của Văn bản liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học từ năm học 2021-2022 đối với khu vực đặt điểm thi.

2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Văn bản số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế về Kế hoạch Liên ngành về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Tất cả thí sinh dự thi, cán bộ giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

3. Các biện pháp cụ thể:

- Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ, thí sinh tại Hội đồng thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi hoặc đến thời điểm bắt đầu làm đề, làm phách, chấm thi (danh sách xác nhận kết quả hoặc phiếu xét nghiệm do cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm cấp).

- Lập danh sách tất cả cán bộ giáo viên, học sinh tham dự kỳ thi đầy đủ các thông tin về: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có), thông tin về tiêm vắc xin (nếu có) để phục vụ các tình huống phòng chống dịch khi cần thiết.

- Cán bộ, giáo viên, học sinh nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,… hoặc đang thuộc diện cách ly, theo dõi y tế hoặc đang ở trong vùng cấp độ dịch mức 4 hoặc vùng phong tỏa tuyệt đối không đến địa điểm thi và phải báo cáo với lãnh đạo hội đồng thi.

- Tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện khai báo y tế và được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi (Mẫu giấy khai báo y tế đính kèm).

- Chuẩn bị phòng họp hội đồng, phòng thi đảm bảo thoáng khí, vệ sinh sạch sẽ; chuẩn bị dung dịch khử khuẩn tay tại các phòng thi, phòng họp hội đồng để thuận tiện cho sử dụng, chuẩn bị khẩu trang y tế để dự phòng khi cần.

- Trong quá trình tổ chức thi, theo dõi sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh chặt chẽ để phát hiện kịp thời các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,.. đưa ngay về phòng cách ly (đã bố trí sẵn) và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để xử lý.

- Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (riêng quy định về “Khoảng cách” phải đảm bảo phân luồng theo từng phòng thi).

- Quản lý, phân luồng cán bộ, giáo viên, học sinh đi vệ sinh đảm bảo giữ khoảng cách theo khuyến cáo của ngành y tế. Sau khi kết thúc thời gian thi, bố trí lần lượt thí sinh ra về lần lượt theo lối đi một chiều tránh tiếp xúc thí sinh các phòng thi với nhau.

- Trong trường hợp phát hiện có cán bộ, giáo viên, học sinh là F1, F2 hoặc các trường hợp nghi nhiễm được phát hiện trong thời gian ở tại trường thi, thì phải đưa ngay đến phòng cách ly tạm thời theo lối đi riêng, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và cơ quan y tế địa phương để xử lý các bước tiếp theo; yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh có liên quan ở yên tại các phòng thi không được ra ngoài; ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh; căn cứ vào tình hình, diễn biến cụ thể để xử lý các bước tiếp theo đảm bảo nhanh chóng, phù hợp, đúng quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các đơn vị có thí sinh dự thi
 •  Phổ biến quy chế thi đến tận thí sinh; hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch.
 • Hướng dẫn thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, bảng hướng dẫn phân luồng thí sinh đi từ cổng trường đến các phòng thi.
 • Tổ chức, đưa đón thí sinh đến điểm thi đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống dịch COVID-19.
 • In tờ “THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ” (mẫu kèm theo); hướng dẫn thí sinh ghi các thông tin.
 • Tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho thí sinh (những thí sinh tham gia dự thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi); tập hợp kết quả xét nghiệm, tờ khai báo y tế gửi về Chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi trước 16h00 ngày hôm trước khi thi theo lịch thi (đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 12 gửi về trước 16h00 ngày 10/01/2022; đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 9 gửi về trước 16h00 ngày 17/01/2022).
 • Hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh sau khi kết thúc kỳ thi tiếp tục tự theo dõi sức khỏe nếu có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc nhà trường để được xử lý phù hợp.
 1. Các đơn vị có giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi
 • In tờ “THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ” (mẫu kèm theo); hướng dẫn giáo viên ghi các thông tin trong tờ khai.
 • Tổ chức xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho giáo viên, nhân viên cử làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi (đảm bảo tất cả giáo viên, nhân viên cử đến làm nhiệm vụ tại điểm coi thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi); tập hợp kết quả xét nghiệm, tờ khai báo y tế gửi về Chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi trước 16h00 ngày hôm trước khi thi theo lịch thi (đối với thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 gửi về trước 16h00 ngày 10/01/2022; đối với thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 gửi về trước 16h00 ngày 17/01/2022).
 • Tổ chức xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những giáo viên được cử làm nhiệm vụ chấm thi (đảm bảo tất cả giáo viên đến làm nhiệm vụ chấm thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm bắt đầu chấm thi). Giáo viên, nhân viên mang theo tờ thông tin khai báo y tế và kết quả xét nghiệm khi đến làm nhiệm vụ chấm thi.
 1. Các trường THPT đặt Điểm thi

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thi và các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 như dung dịch khử khuẩn tay, khẩu trang y tế, phòng họp hội đồng, phòng thi, phòng cách ly tạm thời,… (quy định trong Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan).

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện để đảm bảo công tác y tế và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi đảm bảo an toàn. Sau khi kết thúc kỳ thi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường học để tiếp tục hoạt động dạy học theo kế hoạch.

 1. Hội đồng thi

- Chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thi; công tác phòng, chống dịch COVID-19 (quy định  trong Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan).

- Trước mỗi buổi thi, bố trí người đón tiếp, đo nhiệt độ cho thí sinh và giáo viên; hướng dẫn thí sinh về phòng thi theo quy định, đảm bảo không để tập trung đông người.

- Tổ chức thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế thi./.

 

 

Nơi nhận

  • Giám đốc, các Phó Giám đốc;
  • Hội đồng thi;
  • Các phòng và tương đương thuộc Sở;
  • Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
  • Các trường THPT;
  • Trường phổ thông có nhiều cấp học;
  • Lưu: VT, KTKĐCLGD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Hôm qua : 42.774
Tháng 10 : 42.884
Năm 2022 : 278.236