Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10,11 năm học 2021-2022

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Số:             /KH-SGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, lớp 11 năm học 2021 - 2022

 

 

Căn cứ Công văn số 795/SYT-NVY ngày 04/3/2022 của Sở Y tế về việc cho ý kiến tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm 2022 và xét nghiệm SAR-CoV-2 cho thí sinh và giáo viên coi thi; Căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, lớp 11 năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, lớp 11 năm học 2021 - 2022 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thi chọn học sinh giỏi tỉnh nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

- Tổ chức thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi; thực hiện nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 của ngành Y tế trong các khâu tổ chức Kỳ thi.

 1. NỘI DUNG
 1. Môn thi, thời gian thi, địa điểm thi.

1.1. Môn thi: Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 10, Sinh học 10, Tin học 10, Ngữ văn 10, Lịch sử 10, Địa lý 10, Tiếng Anh 10, Tiếng Pháp 10; Toán 11, Vật lý 11, Hóa học 11, Sinh học 11, Tin học 11, Ngữ văn 11, Lịch sử 11, Địa lý 11, Tiếng Anh 11, Tiếng Pháp 11.

  1.  Thời gian thi: 150 phút (từ 14h00 đến 16h30 ngày 15/3/2022)

Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13h30 ngày 15/3/2022 để làm thủ tục dự thi, quán triệt Quy chế thi và tiến hành thi.

  1. Địa điểm thi:
   1. Môn Tin học lớp 11: Tổ chức thi tại 03 điểm thi (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THPT Nghèn, Trường THPT Hồng Lĩnh)
 1. Điểm thi tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.
 2. Điểm thi tại trường THPT Nghèn: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà, huyện Vũ Quang, huyện Hương Khê.
 3. Điểm thi tại trường THPT Hồng Lĩnh: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh.
   1. Các môn thi còn lại: Tổ chức thi tại 04 điểm thi (Trường THPT Phan Đình Phùng, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THPT Nghèn, Trường THPT Hồng Lĩnh)
 1. Điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên; học sinh trường TH-THCS-THPT Đại học Hà Tĩnh.
 2. Điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Thạch Hà; học sinh trường THPT Thành Sen và học sinh trường THPT Phan Đình Phùng.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thi tại 02 điểm thi: Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Lưu ý: Ngày 13/3/2022: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tải danh sách thí sinh có Số báo danh, Địa điểm thi; Sơ đồ phòng thi; Bảng hướng dẫn phân luồng thí sinh đi từ cổng đến các phòng thi của Điểm thi trên trang Web ktkdht.mov.mn và hướng dẫn thí sinh của trường đến các Điểm thi đúng thời gian và địa điểm quy định)

c) Điểm thi tại trường THPT Nghèn: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà, huyện Vũ Quang, huyện Hương Khê.

d) Điểm thi tại trường THPT Hồng Lĩnh: Gồm học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh.

 1. Phương án tổ chức coi thi

Tất cả thí sinh tham gia dự thi, giáo viên coi thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi và không thuộc đối tượng phải cách ly y tế.

2.1. Số lượng thí sinh; cán bộ, giáo viên coi thi tại các điểm thi.

Tên điểm thi

Số thí

Sinh

Số lượng phòng thi

Số lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Điểm thi

Lãnh đạo, thư ký,  cán bộ coi thi

Công an, bảo vệ

Y tế

Phục vụ

 

THPT Phan Đình Phùng

663

31

81

03

02

01

 

THPT Chuyên Hà Tĩnh

583

29

77

03

02

01

 

THPT Nghèn

464

22

61

03

02

01

 

THPT Hồng Lĩnh

412

21

58

03

02

01

 

Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 01 phòng thi dự phòng cho mỗi môn Ngoại ngữ, 01 phòng thi dự phòng môn Tin học và 02 phòng thi dự phòng cho các môn còn lại; 01 phòng cách ly tạm thời.

Mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh, 02 cán bộ coi thi trong phòng thi.

2.2. Trước ngày thi:

- Ngày 13/3/2022: Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, bảng hướng dẫn phân luồng thí sinh từ cổng đến các phòng thi của  Điểm thi trên trang Web: ktkdht.mov.mn

- Ngày 14/3/2022: Các đơn vị tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho thí sinh tham gia dự thi, giáo viên cử làm nhiệm vụ coi thi.

2.3. Trước buổi thi:

- Tổ chức đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tại các Điểm thi.

- Thí sinh đến phòng thi theo hướng dẫn phân luồng của cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

- Giáo viên đến làm nhiệm vụ tại các điểm thi, xem danh sách niêm yết tại bảng tin tại Điểm thi để đến các phòng họp.

2.4. Sau buổi thi: Chủ tịch Hội đồng coi thi căn cứ thực tế quy định thời gian thí sinh của từng phòng thi ra về đảm bảo giãn cách.

Yêu cầu thí sinh không tụ tập trước và sau giờ thi.

 1. Phương án làm đề, làm phách, chấm thi

3.1. Làm đề.

Tổ chức làm đề tập trung tại 01 địa điểm; thực hiện cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm đề cho đến khi thi xong môn cuối cùng của Kỳ thi.

3.2. Tổ chức làm phách tại 01 địa điểm.

- Số lượng 08 người.

- Thời gian: 01 ngày.

3.3. Tổ chức chấm tại 01 địa điểm.

- Chấm thi trong 02 ngày (mỗi giáo viên chỉ chấm 01 ngày).

- Số lượng cán bộ giáo viên mỗi ngày chấm thi: dự kiến 75 người.

Cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng làm đề, làm phách, chấm thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 24 tiếng tính đến thời điểm tập trung làm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ.

4. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

4.1. Hội đồng coi thi, chấm thi, làm đề, làm phách (gọi chung là Hội đồng thi) triển khai thực hiện các yêu cầu của Văn bản liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học từ năm học 2021-2022.

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Văn bản số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GDĐT và Sở Y tế về Kế hoạch Liên ngành về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Tất cả thí sinh dự thi, cán bộ giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

4.3. Các biện pháp cụ thể:

- Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ, thí sinh tại Hội đồng thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi hoặc đến thời điểm bắt đầu làm đề, làm phách, chấm thi (danh sách xác nhận kết quả hoặc phiếu xét nghiệm do cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm cấp).

- Lập danh sách tất cả cán bộ giáo viên, học sinh tham dự kỳ thi đầy đủ các thông tin về: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có), thông tin về tiêm vắc xin (nếu có) để phục vụ các tình huống phòng chống dịch khi cần thiết.

- Cán bộ, giáo viên, học sinh nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,… hoặc đang thuộc diện cách ly, theo dõi y tế tuyệt đối không đến địa điểm thi và phải báo cáo với Lãnh đạo Hội đồng thi.

- Tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện khai báo y tế và được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi (Mẫu giấy khai báo y tế đính kèm).

- Chuẩn bị phòng họp hội đồng, phòng thi đảm bảo thoáng khí, vệ sinh sạch sẽ; chuẩn bị dung dịch khử khuẩn tay tại các phòng thi, phòng họp hội đồng để thuận tiện cho sử dụng, chuẩn bị quần áo bảo hộ y tế cho cán bộ coi thi tại phòng thi dự phòng, chuẩn bị khẩu trang y tế để dự phòng khi cần.

- Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (riêng quy định về “Khoảng cách” phải đảm bảo phân luồng theo từng phòng thi).

- Trường hợp thí sinh đang dự thi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, giám thị trong phòng thi phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo Hội đồng coi thi để áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Nếu có thí sinh có biểu hiện nguy cấp về sức khỏe và có nguyện vọng tiếp tục dự thi Chủ tịch Hội đồng coi thi cho chuyển thí sinh đến dự thi tại phòng thi dự phòng, đồng thời thực hiện bù giờ hợp lý cho thí sinh. Chủ tịch Hội đồng coi thi căn cứ thực tế của Hội đồng để bố trí phòng thi và phân công cán bộ coi thi phù hợp bảo đảm tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Trong thời gian coi thi nếu phát hiện cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi hoặc thí sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 (thí sinh không có nguyện vọng tiếp tục dự thi) thì phải đưa ngay đến phòng cách ly tạm thời. Cuối buổi thi Lãnh đạo Hội đồng coi thi báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và cơ quan y tế địa phương để xử lý các bước tiếp theo; yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh có liên quan ở yên tại các phòng thi dự phòng hoặc phòng cách ly tạm thời không được ra ngoài; ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh; căn cứ vào tình hình, diễn biến cụ thể để xử lý các bước tiếp theo đảm bảo nhanh chóng, phù hợp, đúng quy định.

- Triển khai coi thi tại phòng thi dự phòng: Cán bộ coi thi tại phòng thi dự phòng được trang bị quần áo bảo hộ y tế để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Hội đồng coi thi chuyển đề thi dự phòng đến các phòng thi dự phòng. Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi trong phòng thi dự phòng thu bài thi của thí sinh, thực hiện khử khuẩn và đóng túi riêng theo từng môn thi sau đó nộp về Lãnh đạo Hội đồng coi thi.

- Quản lý, phân luồng cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo giữ khoảng cách theo khuyến cáo của ngành y tế. Sau khi kết thúc thời gian thi, bố trí lần lượt thí sinh ra về lần lượt theo lối đi một chiều tránh tiếp xúc thí sinh các phòng thi với nhau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các đơn vị có thí sinh dự thi
 •  Phổ biến quy chế thi đến tận thí sinh; hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch.
 • Hướng dẫn thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, bảng hướng dẫn phân luồng thí sinh đi từ cổng trường đến các phòng thi.
 • Tổ chức, đưa đón thí sinh đến điểm thi đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống dịch COVID-19.
 • In tờ “THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ” (mẫu kèm theo); hướng dẫn thí sinh ghi các thông tin.
 • Tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho thí sinh (những thí sinh tham gia dự thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi); tập hợp kết quả xét nghiệm, tờ khai báo y tế gửi về Chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi trước 10h30 ngày 15/3/2022.
 • Hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh sau khi kết thúc kỳ thi tiếp tục tự theo dõi sức khỏe nếu có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc nhà trường để được xử lý phù hợp.

- Ngay sau khi công bố kết quả thi, các đơn vị hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả thi trên trang Web hatinh.edu.vn; tập hợp đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh (nếu thí sinh có nguyện vọng), lập danh sách thí sinh xin phúc khảo theo mẫu sau và  nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua ông Đào Mạnh Hùng, phòng KT- KĐCLGD (thời gian nhận đơn phúc khảo, danh sách phúc khảo: trong vòng 07 ngày kể từ khi công bố kết quả, quá thời hạn trên, đơn xin phúc khảo không được chấp nhận).

Danh sách thí sinh phúc khảo điểm bài thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, 11

Năm học 2021 - 2022

Trường THPT........................

TT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Môn thi

Điểm thi

 

 

 

 

 

 

................., ngày........tháng......năm 2022

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

 1. Các đơn vị có giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi
 • In tờ “THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ” (mẫu kèm theo); hướng dẫn giáo viên ghi các thông tin trong tờ khai.
 • Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện để tổ chức xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho giáo viên, nhân viên cử làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi (đảm bảo tất cả giáo viên, nhân viên cử đến làm nhiệm vụ tại điểm coi thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm thi theo lịch thi); tập hợp kết quả xét nghiệm, tờ khai báo y tế gửi về Chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi trước đến làm nhiệm vụ.
 • Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện để tổ chức xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những giáo viên được cử làm nhiệm vụ chấm thi (đảm bảo tất cả giáo viên đến làm nhiệm vụ chấm thi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm bắt đầu chấm thi). Giáo viên, nhân viên mang theo tờ thông tin khai báo y tế và kết quả xét nghiệm khi đến làm nhiệm vụ chấm thi.
 1. Các trường THPT đặt Điểm thi

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện để đảm bảo công tác y tế và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi đảm bảo an toàn. Sau khi kết thúc kỳ thi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường học để tiếp tục hoạt động dạy học theo kế hoạch.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thi (nguồn điện dự phòng; điện thoại trực thi, văn phòng phẩm,...) và các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 như dung dịch khử khuẩn tay, khẩu trang y tế dự phòng, quần áo bảo hộ y tế tại phòng thi dự phòng; phòng họp hội đồng, phòng thi, phòng dự phòng, phòng cách ly y tế,…

+ Điểm thi THPT Phan Đình Phùng: Chuẩn bị 31 phòng thi chính thức  (trong đó có 04 phòng thi môn Ngoại ngữ) và các phòng thi dự phòng, phòng cách ly theo quy định ở trên; 06 chiếc đài có chức năng phát đĩa MP3, nguồn điện tại các phòng thi ngoại ngữ, pin dự phòng đảm bảo phục vụ tốt cho thi nghe.

+ Điểm thi THPT Chuyên Hà Tĩnh: Chuẩn bị 29 phòng thi chính thức  (trong đó có 05 phòng thi môn Ngoại ngữ, 03 phòng thi Tin học)  và các phòng thi dự phòng, phòng cách ly theo quy định ở trên; 07 chiếc đài có chức năng phát đĩa MP3, nguồn điện tại các phòng thi ngoại ngữ, pin dự phòng đảm bảo phục vụ tốt cho thi nghe.

  + Điểm thi THPT Nghèn: Chuẩn bị 22 phòng thi chính thức (trong đó có 02 phòng thi môn Ngoại ngữ, 01 phòng thi Tin học)  và các phòng thi dự phòng, phòng cách ly theo quy định ở trên; 04 chiếc đài có chức năng phát đĩa MP3, nguồn điện tại các phòng thi ngoại ngữ, pin dự phòng đảm bảo phục vụ tốt cho thi nghe.

  + Điểm thi THPT Hồng Lĩnh: Chuẩn bị 21 phòng thi chính thức (trong đó có 03 phòng thi môn Ngoại ngữ, 01 phòng thi Tin học)  và các phòng thi dự phòng, phòng cách ly theo quy định ở trên; 05 chiếc đài có chức năng phát đĩa MP3, nguồn điện tại các phòng thi ngoại ngữ, pin dự phòng đảm bảo phục vụ tốt cho thi nghe.

 • Lưu ý:

+ Hiệu trưởng trường THPT nơi đặt điểm thi: Lập Sơ đồ phòng thi (Phòng thi, phòng dự phòng, phòng cách ly,...) và Bảng hướng dẫn phân luồng thí sinh đi từ cổng trường đến các phòng thi; gửi Sơ đồ phòng thi, Bảng hướng dẫn phân luồng về Phòng KT&KĐCLGD qua Email: Phantrihieu@hatinh.edu.vn trước ngày 11/3/2022.

+ Phòng thi môn Tin học 11: Mỗi phòng thi chuẩn bị 20 máy vi tính để thí sinh làm bài và 01 máy vi tính để cán bộ coi thi in bài làm của thí sinh (máy vi tính để in bài làm phải có ổ đọc-ghi  đĩa CD, cài phần mềm ghi đĩa CD và 01 máy in Laser hoạt động tốt). Máy vi tính ở phòng thi không kết nối mạng, không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác; đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch Virus cho tất cả các máy; cài đặt Hệ điều hành Microsoft Windows và các phần mềm TP Pascal, Free Pascal, Code Block/Dev-C++ (đường Link tải phần mềm https://app.box.com/s/p93m63dh5t8ayml600qienmtrfj8bfsg); bố trí các máy trong phòng thi sao cho các thí sinh không nhìn được màn hình của nhau, đánh số thứ tự các máy sẽ sử dụng trong mỗi phòng thi theo thứ tự 1, 2, 3...; dán nhãn niêm phong các cổng USB và ổ đĩa CD. Mỗi phòng thi chuẩn bị 02 đĩa CD để ghi bài làm của thí sinh; giấy A4, bàn dập, ghim. Nguồn điện dự phòng (bộ tích điện UPS, máy phát điện) sử dụng trong trường hợp mất điện lưới.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thi và cài đặt các phần mềm máy tính của phòng thi Tin học 11 phải hoàn thành trước ngày 14/3/2022.

 1. Hội đồng thi

- Chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thi; công tác phòng, chống dịch COVID-19 (quy định  trong Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan).

- Trước mỗi buổi thi, bố trí người đón tiếp, đo nhiệt độ cho thí sinh và giáo viên; hướng dẫn thí sinh về phòng thi theo quy định, đảm bảo không để tập trung đông người.

- Tổ chức thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế thi./.

Nơi nhận

  • Giám đốc, các Phó Giám đốc;
  • Sở Y tế;
  • Hội đồng thi;
  • Các phòng và tương đương thuộc Sở;
  • Các trường THPT;
  • Trường phổ thông có nhiều cấp học;
  • Lưu: VT, KTKĐCLGD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 42.774
Tháng 10 : 42.864
Năm 2022 : 278.216